MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

Sep 28
Sep 29
Sep 30
Oct 01
Thursday - Nightswim
Thursday - Nightswim at EBC at Night

Thursday, 10/01

Oct 02
Friday - Nightswim
Friday - Nightswim at EBC at Night

Friday, 10/02

Oct 03
Saturday - Nightswim
Saturday - Nightswim at EBC at Night

Saturday, 10/03

Oct 04
October, 2020
Oct 05
Oct 06
Oct 07
Oct 08
Thursday - Nightswim
Thursday - Nightswim at EBC at Night

Thursday, 10/08

Oct 09
Friday - Nightswim
Friday - Nightswim at EBC at Night

Friday, 10/09

Oct 10
Saturday - Nightswim
Saturday - Nightswim at EBC at Night

Saturday, 10/10

Oct 11
Oct 12
Oct 13
Oct 14
Oct 15
Thursday - Nightswim
Thursday - Nightswim at EBC at Night

Thursday, 10/15

Oct 16
Friday - Nightswim
Friday - Nightswim at EBC at Night

Friday, 10/16

Oct 17
Saturday - Nightswim
Saturday - Nightswim at EBC at Night

Saturday, 10/17

Oct 18
Oct 19
Oct 20
Oct 21
Oct 22
Thursday - Nightswim
Thursday - Nightswim at EBC at Night

Thursday, 10/22

Oct 23
Friday - Nightswim
Friday - Nightswim at EBC at Night

Friday, 10/23

Oct 24
Saturday - Nightswim
Saturday - Nightswim at EBC at Night

Saturday, 10/24

Oct 25
Oct 26
Oct 27
Oct 28
Oct 29
Thursday - Nightswim
Thursday - Nightswim at EBC at Night

Thursday, 10/29

Oct 30
Friday - Nightswim
Friday - Nightswim at EBC at Night

Friday, 10/30

Oct 31
Saturday - Nightswim
Saturday - Nightswim at EBC at Night

Saturday, 10/31

Nov 01
November, 2020
Nov 02
Nov 03
Nov 04
Nov 05
Nov 06
Nov 07
Nov 08